บทความวิจัย


ศ. ดร. สมชาติมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับประเทศและนานาชาติที่มีการประเมินผลงานดังนี้