ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 025643001-9
โทรสาร 025643010
อีเมล์ somchart@engr.tu.ac.th

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติมี 4 หัวข้อ คือ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผลงานตีพิมพ์ได้จากไฟล์ publication.htm

งานสอน

การถ่ายเทความร้อน, คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง, การเขียนเชิงวิชาการ

หนังสือและตำรา

ผลงานวิชาการที่เป็นหนังสือและตำรามี 3 เล่ม ดังนี้
วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์เบื้องต้น (Introduction to Boundary Element Method)
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2546
ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในตำราเล่มนี้และไฟล์อื่น ๆ สามารถดูได้ที่นี่
การเขียนรายงานเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Report Writing)
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2551
วิศวกรรมโรงไฟฟ้า (Power Plant Engineering) ฉบับแก้ไขและปรับปรุง
เผยแพร่ออนไลน์เป็น E-book ในปี พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดได้ที่นี่